Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence

 Projekt revitalizace prelatury a vznik nové prohlídkové trasy  

 

Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence


Projekt obsahuje:

 • Stavební obnovu interiérů i exteriérů Opatské rezidence.
 • Revitalizaci opatské zahrady a přilehlých ploch.
 • Vznik nové prohlídkové trasy v dosud nezpřístupněných interiérech prvního patra Nové prelatury, včetně instalace historického mobiliáře (zahrnuje restaurování významných movitých předmětů, jako nábytku, obrazů, textilií...).
 • Zpřístupnění sklepních prostor Starého opatství i Nové prelatury.
 • Digitalizaci objektů Opatské rezidence a vybraných movitých předmětů a významných archivních dokumentů, které budou využity k prezentaci stavebně historického vývoje kláštera, ale i k další badatelské činnosti.

Cíle projektu:

Projekt navazuje na postupnou snahu o záchranu a obnovu klášterního areálu. Jeho specifickým cílem je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence, včetně zahrady a přilehlých ploch. Stavební obnova Starého opatství i Nové prelatury umožní vybudování nových prohlídkových tras v dosud nepřístupných prostorách. Nově vzniklá prohlídková trasa v prvním patře Nové prelatury přiblíží působení rodu Metternichů v Plasích. Ve Starém opatství bude možné prezentovat významné gotické konstrukce a díky nim poukázat na stavební vývoj kláštera v této části areálu.

Základní parametry projektu:
 • žadatel/příjemce: Národní památkový ústav
 • registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496
 • stav: realizace projektu
 • doba trvání: 2016 – 2022
 • celkové výdaje projektu: 119 730 240,11 Kč
 • zdroje projektu: Strukturální fondy EU (ERDF) 85%, státní rozpočet 15%
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva: č. 52 Revitalizace vybraných památek II.